Future medicine will be the medicine of frequencies.

Albert Einstein

W naszym laboratorium prowadzimy badania nad wpływem pola elektromagnetycznego (PEM) na organizmy żywe. Prace te są prowadzane w bardzo szerokim zakresie - różnorodnych drobnoustrojów oraz innych organizmów m.in. roztoczy, nicieni, kleszczy itp. Wśród badanych drobnoustrojów skupiamy się zwłaszcza nad rodzajami stwarzającymi problemy dla różnych środowisk, a zwłaszcza żyjącymi w otoczeniu człowieka i wpływającymi na zdrowie ludzi. Problem ten jest na tyle istotny, że coraz więcej mikroorganizmów wykazuje leko- i antybiotykooporność. Nasze bezpieczeństwo higieniczne i zdrowie będzie coraz bardziej uzależnione od innych alternatywnych metod walki z mikroorganizmami, zwłaszcza chorobotwórczymi.

Nadrzędnym celem badawczym jest uzyskanie pełnej wiedzy naukowej w tym zakresie, a zwłaszcza w odniesieniu do bakterii z rodz. Borrelia i innych organizmów koinfekcyjnych. Pole elektromagnetyczne jest od dawna wykorzystywane w różnych terapiach w medycynie, a jego skuteczność potwierdzona badaniami wielu naukowców, publikowanymi w renomowanych czasopismach o zasięgu światowym.

W związku z szerokim zakresem częstotliwości generatora Biorife tj. od 1 do 900 kHz z dokładnością do 0,001 Hz możliwe jest stworzenie rozwiązań dla wspomnianych tu wielu trudnych przypadków przy jego wykorzystaniu oraz potwierdzenie naukowe skuteczności tej metody w najbliższym czasie. Wyniki będą opublikowane i dostępne w literaturze fachowej a także przedstawione szerokiemu gronu zainteresowanych do wglądu na naszej stronie.
  Prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska
  Dyrektor ds. Badań
  tel.: + 48 513 499 378
  email.: krystyna.cybulska@biorife.pl
Prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska
Dyrektor ds. Badań

Dorobek naukowy:

260 prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych w tym patent i know-how oraz 120 punktowanych naukowych prac twórczych w tym z IF. Recenzent naukowy w czasopismach indeksowanych polskich i zagranicznych. Współpraca z licznymi ośrodkami naukowymi a także biznesowymi w Polsce w zakresie badań oraz wdrożeń prac z udziałem mikroorganizmów w dziedzinach takich jak ochrona środowiska, biotechnologia, medycyna itp.

Promotor stażu zagranicznego - tematyka badawcza z zakresu drobnoustrojów potencjalnie chorobotwórczych i problemu zjawiska lekooporności. Pozostałe promotorstwa - 2 oraz opieka naukowa - 3 doktoraty. Promotorstwa prac dyplomowych powyżej 50.

Ważniejsze nagrody i wyróżnienia

2000
Wyróżnienie przez firmę StatSoft Polska za zastosowanie metod statystycznych w badaniach naukowych
2004 - 2018
Kilkanaście nagród za działalność naukową nadaną przez władze uczelni (Akademia Rolnicza, ZUT) w Szczecinie
2008
Wyróżnienie przez Prezydenta Miasta Szczecina badań ukierunkowanych na nowoczesne technologie i innowacje z zastosowaniem komercyjnym
2009
Brązowy Krzyż Zasługi za działalność naukową nadany postanowieniem z dnia 21.IX.2009 przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
2015
Nominacja Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na tytuł Profesora


Doświadczenia zawodowe

Specjalność naukowa: mikrobiologia
Od 1995 - do chwili obecnej
Pracownik naukowo-dydaktyczny zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (ZUT)

2009-2010
Pierwsze Niepubliczne Policealne Studium Medyczne w Szczecinie Dental Serwis – wykładowca - mikrobiologia medyczna

2015-2016
Kierownika Zakładu Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska WKŚiR ZUT Szczecin

Zainteresowania badawcze:

Badania mikroorganizmów w środowisku i otoczeniu człowieka. Wykorzystanie mikroorganizmów m.in. w biotechnologii w tym prace w zakresie poszukiwania szczepionek środowiskowych, badania nad wpływem substancji ksenobiotycznych, biologiczna utylizacja odpadów, biofiltracja oraz poszukiwanie odpowiedzi na reakcje przeciwdrobnoustrojowe m. in. nanosrebra, olejków eterycznych, dezynfektantów, antyoksydantów, promieniowania elektromagnetycznego i innych związków alternatywnych do substancji aktywnych w antybiotykach w związku z rozpowszechnianiem się drobnoustrojów lekoopornych. Prace badawcze w zakresie drobnoustrojów środowiskowych i potencjalnie niebezpiecznych m. in. takich jak. E. coli. Enterococcus spp, Clostridium prerfringens, Salmonella, Shigella, Pseudomonas aeruginosa, Stapylococcus aureus, Borrelia sp. oraz bakterie konfekcyjne, Candina albicans, grzybów z rodzaju Penicillium, Aspergillus , i innych.

Członek - Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (PTM)
Członek - Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego (STN)
Członek - Towarzystwa Fitopatologicznego
Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) w Warszawie – Członek Rady Naukowej

  Prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska
  Dyrektor ds. Badań
  tel.: + 48 513 499 378
  email.: krystyna.cybulska@biorife.pl