KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy Państwa, że BIORIFE SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA (spółka) przetwarza między innymi dane osobowe:
a) klientów będących osobami fizycznymi,
b) dostawców usług będących osobami fizycznymi,
c) osób zgłaszających się do firmy w celu uzyskania informacji w zakresie świadczonych przez spółkę usług,
d) osób współpracujących w sposób stały bądź sporadyczny przy świadczeniu usług przez spółkę;
W związku z powyższym spółka przekazuje Państwu istotne informacje związane z faktem przetwarzania danych osobowych.


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest BIORIFE SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA z siedzibą w Słupsku, ul. Armii Krajowej 37, 76-200 Słupsk wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Słupsku pod numerem KRS: 0000680069, NIP: 8393195570
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Można się z nami skontaktować:
a) pod adresem e-mail: finanse@biorife.pl
b) w siedzibie spółki pod adresem:, ul. Armii Krajowej 37, 76-200 Słupsk


CELE PRZETWARZANIA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA ORAZ PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:
1. świadczenia usług dla klienta, w tym: przeprowadzenia konsultacji oraz wykonania świadczenia – terapii BIORIFE, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego;
3. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, monitorowanie oraz rejestrowanie wejść i wyjść, w celach archiwalnych i statystycznych,


KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Spółka przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
• dane mające na celu potwierdzenie tożsamości: imię i nazwisko;
• dane kontaktowe: numer telefonu, adres email,
Ponadto może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją;

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH
Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:
• pracownicy spółki;
• podmioty świadczące usługi:
o - informatyczne;
o - płatnicze;
o - księgowo- finansowe;
o - windykacyjne;
o - pocztowe


PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
Spółka nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
a) celem wykonania konsultacji/terapii – do momentu ich zakończenia;


PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
• prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia;
Celem skorzystania z powyższych prawa należy skontaktować się z Administratorem.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO

PRAWO SPRZECIWU
Ma Pan/ Pani możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO.
Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/ Pana dane w powyższych celach, co do których wyraziła Pani/ Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/ Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY
O ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą osoba ta ma możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH I NIEPODANIA
W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych- obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym; z kolei w przypadku przetwarzania danych w celach: świadczenia usług dla klienta (w tym: przeprowadzenia konsultacji oraz wykonania świadczenia) oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią- obowiązek podania danych jest wymogiem umownym - podanie danych osobowych we wszystkich celach, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji usług świadczonych przez Spółkę.